Tolken voor de politie: profilering, tolkdilemma's en jargon

Het tolken voor de politie is verweven met allerlei elementen die eigen zijn aan de sfeer, het doel en de protocollen van de politie. In deze module worden enerzijds specifieke aspecten van deze tolkwerkzaamheden uitgelicht en uitgediept: verantwoordelijkheid en vooringenomenheid, emotionele impact en agressie, etnische profilering, verwachtingen en behoeften van rechercheurs en tolken over en weer; anderzijds worden kennis en jargon over specifieke opsporingsgebieden uitgediept: cybercriminaliteit, vuurwapens en munitie en drugs en drugshandel.

Deze driedaagse cursus bestaat uit:

 • Dagtraining 31 mei 2019 - Samenwerking op de politiewerkvloer
 • Avondlezing 31 mei 2019 - Vuurwapens en munitie: wetgeving en terminologie
 • Dagtraining 1 juni 2019 - Gedrag en werkhouding van politietolken
 • Avondlezing 1 juni 2019 - Drugs en drugshandel: wetgeving en terminologie
 • Dagtraining 2 juni 2019- Tolken bij Cybercrime & digitaal opsporen

Bij de cursusprijs is inbegrepen:

 • koffie/thee gedurende de hele cursus
 • 3 x lunch
 • 1 lesmap

Trainingsdag 1: Samenwerking op de politiewerkvloer

Blok 1: Percepties, aannames en de gevolgen daarvan
Een programma waarbij de perceptie op meerdere manieren wordt aangesproken. Het confronteert de deelnemers met hun aannames, soms vooringenomenheid en de gevolgen daarvan. Het programma heeft een ‘in your face’ benadering waarbij niemand achterover kan zitten maar wordt meegezogen in de discussie. In de vorm van empowerment worden deelnemers verleid tot bewustwording. Met als hoofddoel hen te motiveren hun gewenste levensdoelen te behalen. Er wordt door middel van momenten uit de actualiteit een link gelegd naar verantwoordelijkheidsgevoel, respect en de betrokkenheid daarbij. Vanuit de ervaring van de trainers wordt een link gelegd naar discipline en doorzettingsvermogen vertaald naar ervaringen van de deelnemers. Uiteindelijk is het hoofddoel hen te motiveren de gewenste levensdoelen te behalen met de bijbehorende taakvolwassenheid. Binnen het programma verschijnen de trainers in drie verschillende gedaantes voor de deelnemers waardoor zij hun beeld steeds moeten bijstellen.

Blok 2: Cirkels van invloed
Hoe herkent men en gaat men om met de emoties van (jonge) verdachten.

Blok 3: Cirkels van aandacht
De deelnemers maken kennis met de term mentale krachttraining, zoals deze ook aan rechercheurs en andere politie-ambtenaren aangeleerd wordt. Hierdoor kan men effectiever en efficiënter werken en samenwerken. Het kijken en omgaan met werkgewoontes en de manier van plannen, organiseren en communiceren. Men leert met elkaar de uitgangspunten kennen en toepassen die bewust en effectief werken ondersteunen en creëren van overzicht, structuur en doorstroming in het werk. Dit levert rust in het hoofd op, betere werkrelaties met de politie en meer vat op resultaten.

Leerdoelen: 

 • De deelnemers ervaren hoe zij omgaan met (voor)oordelen van zichzelf en anderen.
 • Zij kunnen benoemen wat omgevingsinvloeden met hun doen.
 • De deelnemers kunnen de impact van het dubbele loyaliteitsgevoel omschrijven.
 • De deelnemers kunnen het gebruiken met cirkels van aandacht omschrijven en weten deze te benoemen en toe te passen.

 

Avondlezing 1: Vuurwapens en munitie: wetgeving en terminologie

Aan de hand van een aantal interessante casussen zal rechercheur en docent Hans Waaijer vertellen over vuurwapens en munitie. Relevante wetsartikelen, verschillen tussen scherp vuurwapen en gasalarm, het ombouwen van vuurwapens, merkvervalsing van vuurwapens worden toegelicht. Ook wordt verteld hoe een vuurwapenonderzoek bij grote zaken wordt opgezet en waar je als tolk rekening mee dient te houden. Namen van vuurwapens en namen van onderdelen in standaard en “crimineel jargon” maken uiteraard ook onderdeel uit van de lezing.  

 

Trainingsdag 2: Gedrag en werkhouding van politietolken

In deze training gaan we onderzoeken of de standaard gedragscode hanteerbaar is bij de politie en hoe ver je bevoegdheid, je dienstbaarheid en je betrokkenheid reikt. De training focust op de vormgeving van een professionele en prettige samenwerking tussen politie en tolken en biedt een platform voor het uiten van verwachtingen en behoeften over en weer.

 1. Blok 1: Verwachtingen en behoeften over en weer
  Rechercheurs hebben bewust of onbewust altijd enkele verwachtingen van de tolk en tolken hebben bewust of onbewust verwachtingen rondom de werkhouding en professionaliteit van rechercheurs. Deze verwachtingen en behoeften worden onderling eigenlijk niet of nauwelijks hardop geuit. Welke verwachtingen en behoeften bestaan er over en weer? Op welke ervaringen en gedachten zijn deze verwachtingen gestoeld?
 1. Blok 2: Aangeven van wensen en grenzen
  Nadat helder is geworden welke wensen en verwachtingen binnen een tolkdienst in een politiesetting heersen, gaan we onderzoeken hoe partijen hieraan uiting geven. Ben je benaderbaar? Op welk moment creëer je ruimte om grenzen en behoeften aan te geven? Ben je in staat een pauze te eisen? In hoeverre wordt gehoor gegeven aan de wensen en behoeften van een verdachte? Welke uitingen vooraf aangaande behoeften en grenzen, hebben een preventief effect op het professionele verloop van het tolkgesprek?
 1. Blok 3: Professionaliteit < > collegialiteit
  Altijd fijn dat een rechercheur jou weer belt. Je voelt je gewaardeerd. Ze hebben een tolk nodig, maar ze kiezen jou. Je kent de rechercheur langer dan vandaag. Hij gaat wel eens een tikkeltje ver in het confronteren van de verdachte en een en ander komt niet altijd even zuiver op papier te staan… Maar goed, je hebt weer een mooie tolkklus te pakken en je wil vooral dat de rechercheur jou de volgende keer weer belt en niet je collega. Toch?
  Veel rechercheurs hebben een stapel visitekaartjes en een telefoon vol contactgegevens van tolken waarmee zij het prettig vinden samenwerken. Dat is niet vreemd. Je belt zelf ook dezelfde loodgieter als je de vorige keer goed geholpen bent. Maar bij tolken hoeft er geen waterleiding gerepareerd te worden… Bij het tolken moet een verdachte, die het recht op een eerlijk proces en behandeling heeft, net zo goed begrepen worden als een native verdachte en alles wat rondom hem gebeurt tijdens de inverzekeringstelling en inbewaringstelling begrijpen.
  Wanneer een tolk gebeld wordt door een rechercheur dient hij zich bewust te zijn dat hij bovenal ten dienste staat van de communicatie en niet van de rechercheur. Wat is in dit kader een professionele manier om je relaties ‘warm te houden’?
 1. Blok 4: Professionaliteit < > dienstbaarheid
  In navolging op het vorige thema, ontstaat de vraag naar de verhouding tussen professionaliteit en dienstbaarheid. De communicatiebehoefte van een vreemdtalige verdachte gaat immers veel verder dan het verhoor of voorgeleiding. Vreemdtalige verdachten willen dat de tolk vraagt of hij mag roken, of hij mag bellen, hoe lang hij moet blijven, wat zijn ‘maten’ gezegd hebben, of je ook voor hen getolkt hebt, wanneer zijn advocaat komt… Verdachten zijn ook bang, boos of verdrietig en het horen van hun eigen taal, wekt vertrouwen en biedt mogelijkheden. Wat kan, mag of moet een tolk hiermee?

Leerdoelen

 • Bewustwording van verwachtingen en behoeften
 • Adequaat communiceren en interrumperen
 • Bewustwording van grenzen en het aangeven van grenzen
 • Aanscherpen tolkhouding (lichaamstaal, stemgebruik, weergave van emoties…)
 • Delen van ervaringen en kennisnemen van visie en werkwijze van collega’s

 

Avondlezing 2: Drugs- en drugshandel: wetgeving en terminologie

In deze lezing zal op een eenvoudige manier de handel en het gebruik van hard- en softdrugs worden besproken. Hoe werkt ons gedoogbeleid praktisch? Welke manieren zijn er om drugs te verhandelen maar ook te gebruiken? Waar loopt de politie tegenaan in de opsporing en bij toezicht en handhaving? Wat is de taal van de drugsmarkt? Een zeer boeiend onderwerp waar je niet elke dag mee te maken krijgt! Het webinar wordt gegeven door een hulpofficier van justitie die ruim 10 jaar in de Bijlmer en omgeving heeft gewerkt als projectleider drugs.

 

Trainingsdag 3: Tolken bij Cybercrime & digitaal opsporen: wat tolken moeten weten, doen en laten

Tolken worden naast het “vertalen en tolken” ook ingezet om zelfstandig en/of onder begeleiding onderzoek te doen op bijvoorbeeld het internet. Deze training bevat algemene oriëntatie m.b.t. digitalisering, verschijningsvormen van computercriminaliteit, mogelijkheden m.b.t. opsporing, juridisch kader en vervolging. Wat zijn de afbreukrisico’s, hoe gaan we veilig om met digitale gegevens en opsporingsmethodieken. De digitalisering wordt benaderd vanuit juridisch, technisch en tactisch perspectief voor zowel het “vertalen en tolken” als voor het doen van zelfstandig of begeleid onderzoek. 

Ochtend

 • Bevoegdheden/wetgeving
  Een lesblok waarbij het werk van de tolk afgezet wordt wanneer verricht ten dienste van politie/justitie. Ook al is men niet in dienst toch ontstaat er een werkverhouding waarbij rechten en plichten voor de politie ook gaan gelden voor de tolk.
 • Veilige opslag en back-up, in combinatie met forensisch herstellen van verwijderde gegevens
  Een lesblok waarbij ingegaan wordt op de risico’s van vertrouwelijke (onderzoek)data bij verlies en misbruik van de verloren data, maar ook het imagorisico voor de tolk. Hoe veilig is men er mee omgegaan, hoe groot is het risico, is er een back-up? Daarnaast wordt deze materie benaderd vanuit het oogpunt van de opsporing en de mogelijkheden die er liggen bij gegevensdragers bij verdachten.
 • Netwerken en de publieke ruimte.
  Dit lesblok focust op het veilig gebruik van netwerken. Hoe zit het met gebruik van hotspots, websites met http of https?  Wel of geen gebruik van een netwerk op de camping en hoe zit het dan met de computer in de lobby van het hotel of een internetcafé? Ook dit lesblok zal in het teken staan van het veilig gebruik door de tolk zelf maar ook vanuit het oogpunt van de opsporing.

Middag

 • Veilig emailgebruik en sporen
 • Internet en een IP-adres
 • Zoekmethodiek en Internet. Afbreukrisico’s en kansen voor de opsporing
 • Relevantie van het programma voor de doelgroep

 

Leesopdrachten kunt u downloaden vanuit uw KTV-account. Log in en klik op de map 'Cursussen'. Huiswerkopdrachten staan hieronder beschreven en leveren 0,25 pe-punt per ingeleverd A4'tje op tot een maximum zoals hieronder bepaald. Huiswerkopdrachten stuurt u naar huiswerk@ktv-kennisnet.nl. Verdere informatie over pe-puntenregistratie leest u onder de tab 'Punten'.

Trainingsdag 1

Leesopdracht:

 • ‘Buiten veiliger dan binnen’ – Hfd. 4: Supercops: dominante normbeelden binnen politieorganisaties; Sinan Çankaya – Tilburg University 2011 (34 pag.)

Trainingsdag 2

Leesopdracht:

 • Gerechtstolken - Deel II: Werken met een tolk, hfd. 3: Het politieverhoor met een tolk; H. Salaets, K. Balogh en D. Rombouts – Uitgeverij Lannoo 2014 (28 pag.) 
 • Samenwerken tussen politie en partners; M. Dozy – bladz. 3 t/m 34 (31 pag.)
Schrijfopdracht:
 
 • Beschrijf een ervaring die u tijdens een (reeks) tolkdienst(en) heeft ondervonden en die u sterk is bijgebleven. Een ervaring die op de een of ander manier impact heeft gemaakt. Bijvoorbeeld omdat u uw grenzen niet aangaf, er ethisch iets niet juist verliep, u uw tolkdienst om de een of andere reden niet naar behoren kon uitvoeren, etc. 
  OMVANG: Max. 2 A4, lettergrootte 11, regelafstand 1,15. 
  LET OP: het inleveren van een casus is verplicht voor de pe-puntentoekenning
  INLEVERDATUM: uiterlijk 8 november 2018 versturen naar huiswerk@ktv-kennisnet.nl

Trainingsdag 3

De cursist krijgt voorafgaande aan de training toegang tot e-learning. Deze e-learningsmodule bestaat uit een 8-tal hoofdstukken waarbij diverse onderwerpen aanbod komen. Hierbij wordt ingegaan op een stukje techniek, bevoegdheden, afbreukrisico’s en dat vooral vanuit het vakgebied van de tolk. Voorafgaand en afsluitend kan men een toets maken zodat men zelf het leereffect kan meten. De e-learning blijft tot minimaal 3 maanden na afloop van de training beschikbaar.  Op die manier kan de cursist zelf bepalen wat voor hem of haar het juiste moment is om aan de kennis te werken.

 • 65 pagina's lezen > 3,25 pe
 • 3 toetsen maken en nakijken > 1,5 pe
 • Woordenlijst > 21 pagina's > 1 pe

Trainingsdag 1

Mistery guests :-) 
De identiteit van de trainers wordt pas aan het eind van workshop bekend gemaakt.

Avondlezing 1

Hans Waaijer

Hans is sinds1979 werkzaam bij de politie Amsterdam. Tot 2006 was hij werkzaam bij de Wijkteamrecherche met als specialisatie vuurwapens. Hij werkte op het vuurwapengebied voor het hele korps Amsterdam. Sinds 2006 is hij werkzaam bij het Regionaal Bureau Wapens en munitie van de eenheid Amsterdam als materiedeskundige vuurwapens en doet daar alle relevante vuurwapen- en explosievenonderzoeken.

Hij is van 1993 tot 2013 gastdocent geweest bij de Politieacademie in Apeldoorn op het gebied van techniek vuurwapen en munitie. Hij heeft daar diverse cursussen ontwikkeld voor de diverse doelgroepen binnen de politie. Ook heeft hij tweemaal een week lesgegeven in EU-verband in Kroatië aan Kroatische politieofficieren. Hij is lid van de Ministeriële Werkgroep Advies.

Hans Waaijer ontwikkelde samen met M. van Zanten het online en hardcopy woordenboek www.wapenstotaal.nl bij SDU in Den Haag. In de module Woordenboek worden ruim 3.700 begrippen en termen rond wapens en munitie in woord en beeld (in het Nederlands) toegelicht. Daarnaast wordt, ten behoeve van het accuraat kunnen interpreteren en formuleren van internationale rechtshulpverzoeken, het jargon vertaald naar de meeste Europese talen.

Trainingsdag 2

Rechercheur & trainer multicultureel vakmanschap: Sidney Mutueel

Opleiding
Hotelschool, Politieacademie (Operationeel leiderschap en Master leiderschap), Master Culture and Change (Bedrijfskunde, Veranderkunde met specialisatie Leiderschap)

Werkervaring

 • 25 jaar politiefunctionaris in 8 verschillende korpsen en functies. 
 • 8 jaar (H) Officier van Justitie 
 • 20 jaar recherche en rechtbanktolk (Papiaments)
 • 20 jaar rechercheur in complexe zaken met multiculturele aspecten
 • 15 jaar Trainer Multicultureel Vakmanschap, Diversiteit, Bewustwording, Ethische & Morele dilemma’s, omgangsvormen, Empowerment voor profit- en non-profit organisaties
 • 20 jaar verzorgen van stages weerbaarheid in relatie tot houding, identiteitsontwikkeling en zelfredzaamheid voor jeugd en volwassen

Visie
Ik ben regisseur van mijn eigen leven dus ook van mijn eigen persoonlijke vorming en carrière. Door te blijven investeren in mijzelf, (leiderschap in mijzelf), zal ik mijn doelen bereiken. Beleven van mijzelf en anderen, zal bijdragen tot een open mind, een open hart en een open wil. Dit gun ik een ieder en wil dit graag met een ieder delen middels mijn opgedane expertise en levenservaringen. 


Tolkvaardighedencoach: Marijke Roelofsen

Van oorsprong juriste. Gevormd tot gespreks- en gerechtstolk en tot mediator. Ervaring opgedaan in zeer verscheidene werkomgevingen en gesprekssferen. Gewerkt voor rechtbanken, notarissen, advocaten en politie. Voor artsen, psychologen en maatschappelijk werkers. Voor internationale bedrijven, non-gouvernementele organisaties en voor topambtenaren van binnen- en buitenlandse ministeries.
Marijke Roelofsen heeft meerdere trainingen ontwikkeld op het gebied van tolkvaardigheden, tolkhouding en tariefberekenen. Zij begeleidt ook intervisiegroepen van tolken. De focus ligt altijd op observatie en professionele feedback. Deelnemers worden gestimuleerd de ander te laten zijn en te handelen zonder daarover te oordelen; dit biedt gelegenheid voor ontmoeting en ontwikkeling van beroepsvaardigheden.

Avondlezing 2

Wouter den Brave

Wouter den Brave werkt sinds 1998 bij de politie. Wouter is begonnen als arrestantenverzorger en heeft inmmidels in heel Amsterdam ervaring opgebouwd. Momenteel is hij werkzaam als inspecteur toegevoegd aan de basiseenheid Overtoomse sluis. Wouter werkt daar als porjectleider en officier van dienst voor Amsterdam west. Wouter heeft 10 jaar in de Bijlmer gewerkt. Daar is hij begonnen met het informatie verzamelen bij handelaren en gebruikers. Dit werd gebruikt in de processen handhaving en opsporing. In de opsporing heeft Wouter veel kennis opgedaan over de modus operandi van handelaren en gebruikers en de bijkomende (versluierde) wijze van communiceren.

Trainingsdag 3

Frank Kolenbrander

Frank Kolenbrander is een computer crime specialist en hij heeft onlangs zijn studie ‘MSc Forensic Computing and Cybercrime Investigation’ aan de Universiteit van Dublin met goed gevolg afgerond. Hij is een zogenaamde instromer in het beroepsonderwijs, afkomstig uit de praktijk van de opsporing. Hij is een digitaal specialist met jarenlange ervaring op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast heeft hij voldaan aan de eisen verbonden aan een pedagogisch-didactische aantekening (PDA) en geeft hij les in binnen- en buitenland.  Hij kan complexe materie op een eenvoudige manier overbrengen. Humor, respect, inzet en gezamenlijk doen, zijn belangrijke aspecten in de manier van lesgeven.

Naast onderwijs is hij actief in binnen- en buitenland met advisering en ontwikkeling van software op het gebied van het opsporen van kinderporno.

 

 

Contacturen

22 pe

Competentie

Tolkcompetentie
Linguïstische en tekstuele competentie 

Voorbereiding

Leesopdrachten: 8,75 pe
Schrijfopdracht en testjes: 2 pe

Specialisatiepunten

Tolk in strafzaken

Totaal te registreren pe-punten

32,75 pe

 

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Data:  vrijdag 31 mei, zaterdag 1 juni en zondag 2 juni 2019.


Dit driedaagse programma is een intensief programma waarbij veel informatie in korte tijd wordt overgedragen. Het is raadzaam om in Nijkerk te overnachten zodat u elke ochtend weer fris in de trainingszaal aanwezig bent. Op loopafstand van de trainingslocatie zijn diverse overnachtingsmogelijkheden:

 

TRAININGSLOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Maximaal 14 deelnemers
 • Catering bij de prijs inbegrepen:
  • koffie, thee, cake, chocolaatjes, etc.
  • 3 x lunch
 • Ontvangst en registratie vanaf 09:00 uur.

INDELING LESDAGEN

 • 09:30 - 11:00
 • 11:20 - 12:50

 • 13:45 - 15:15
 • 15:30 - 17:00

 • 19:30 - 21:30

Opties bij deze cursus

 • Hotelkamer bij het Ambt van Nijkerk: + € 70,00

  KTV kan voor u een hotelkamer boeken voor 70 euro per nacht.

 • Ik heb deelgenomen aan de politietraining in Amsterdam en kom graag in aanmerking voor 25 euro korting.: - € 25,00

"Zeer relevant voor de verbetering van de uitvoering van mijn beroep."  

"Ik heb deze trainingsdagen als een leerzame therapie ervaren, welke voor tolken erg nodig is. Een groot compliment voor het organiseren en de inzet van KTV."  

"Goed om gedwongen te worden na te denken over werkaspecten die vaak als vanzelfsprekend verlopen. Deze cursus was een goede ijking van mijn positie als politietolk." 

"De derde dag was de kers op de taart. Dit is een training waar je echt wat van leert." 

samenwerking met politie
825,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
31-05-2019
Locatie:
Nijkerk
Lestype:
Op locatie
Lestijd:
Hele dag