Specialisatie 'Tolken voor dove cliënten in de jeugdzorg'

Als schrijf- of gebarentolk binnen de jeugdzorg kom je voor de meest uiteenlopende en ingewikkelde zaken te staan. Regelgeving, besluitvorming en vaktermen zijn voor jou als tolk niet altijd even inzichtelijk. Bovendien voeren emoties bij de klant vaak de boventoon. Hoe vertaal je alle informatie niet alleen correct, maar zorg je tegelijkertijd dat deze informatie begrijpelijk is voor de klant? En hoe zorg je dat je zelf niet emotioneel betrokken raakt bij de situatie? 

Deze specialisatie gaat in op bovenstaande vragen en biedt handvatten voor gebarentolk en schrijftolken in tolksituaties binnen de jeugdzorg; zo gaat de cursus onder andere in op de wet- en regelgeving binnen de jeugdzorg, opvoedkundige problematiek binnen gezinnen met één of meerdere dove gezinsleden, (v)echtscheiding en kindermishandeling. Samen met professionals uit het werkveld bespreken de deelnemende gebarentolken welk (gebaren)lexicon zij moeten kennen en welke zaken voor hen van belang zijn om te weten, om te herkennen en te benoemen of om op te anticiperen.

De cursus bestaat uit vier online lezingen en twee trainingsdagen welke stuk voor stuk nauw met elkaar in verbinding staan. Elke trainingsdag wordt voorafgegaan aan een inhoudelijk gerelateerde online lezing van twee uur. De vragen die deelnemende gebarentolken hebben naar aanleiding van deze online lezingen en relevant lexicon wordt geïnventariseerd en worden meegenomen in de training. De aanwezige schrijftolken kunnen meedoen met de gebarentaaloefeningen of kiezen voor een vervangende oefening.

De specialisatie is één geheel. Bij de cursus hoort een uitgebreide reader die de deelnemers als naslagwerk kunnen gebruiken.

Overzicht cursus:

Onderdeel Datum Titel
Webinar 1 29-10-2019 Juridische kaders besluitvorming en maatregelen binnen de jeugdzorg
Webinar 2 5-11-2019 Werken met ouders en of kinderen met licht verstandelijke beperking binnen de jeugdzorg
Training 1 13-11-2019 Tolken voor dove mensen in de jeugdzorg: formule werksituaties
Webinar 3 19-11-2019 Werken met ouders in (v)echtscheiding binnen de jeugdzorg            
Webinar 4 26-11-2019 Veiligheid binnen jeugdzorg                                    
Training 2 4-12-2019 Tolken voor dove mensen in de jeugdzorg: hulpverleningssituaties

Beschrijving van de onderdelen:

Webinar 1 'Juridische kaders besluitvorming en maatregelen binnen de jeugdzorg'

In dit twee uur durende webinar zal een gezin met dove gezinsleden gepresenteerd en gevolgd worden. Aan de hand van dit gezin zullen de verschillende routes besproken en gevolgd worden die een gezin kan hebben binnen jeugdzorg. Tijdens de bespreking van de verschillende mogelijkheden zullen uitstapjes gemaakt worden met daarin kennis over de juridische kaders.
Meer informatie 

Webinar 2 'Werken  met ouders en of kinderen met licht verstandelijke beperking binnen de jeugdzorg'

In dit twee uur durende webinar zal afwisselend casuïstiek verteld of bekeken worden en informatie geven worden over kenmerken van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). De informatie zal gericht zijn op specifieke kenmerken en wat dit betekent voor de begeleiding van deze doelgroep.
Meer informatie

Trainingsdag 'Tolken in jeugdzorgsituaties - deel 1’

Deze trainingsdag koppelt de theorie uit de eerste twee webinars aan de praktijk. Dilemma's uit het werkveld worden besproken. Hoe beïnvloeden tolk- en hulpverleningsprocessen elkaar?
Aan de hand van de lexiconlijsten die deelnemende tolken hebben gemaakt, wordt relevant gebarenlexicon ingetraind door een ervaren (dove) TPRS-trainer. (De aanwezige schrijftolken kunnen meedoen met de gebarentaaloefeningen of kiezen voor een vervangende oefening.) Bovendien kunnen de deelnemende tolken hun vragen stellen aan dove hulpverleners uit de praktijk: want wat maakt het in aanraking komen met de jeugdzorg juist extra zwaar voor dove mensen? Wat is typerende problematiek? Welke specifieke vaardigheden vraagt dit van de tolk? Voor tolken die tolkdiensten binnen rechtbankzittingen van jeugdzorg verrichten is het goed om te weten welke verschillende rechtbankzittingen er zijn en hoe deze procedureel verlopen. Doel is dat tolken beter weten wat ze kunnen verwachten op de rechtbank. Zo biedt deze training bewustwording, inzicht en houvast voor tolksituaties binnen de jeugdzorg.
Meer informatie

Webinar 3 'Werken met ouders in (v)echtscheiding binnen de jeugdzorg'

In dit twee uur durende webinar zal uitleg gegeven worden over wat vechtscheidingen zijn, wat de gevolgen hiervan zijn voor kinderen en welke fases en patronen er te herkennen zijn bij vechtscheidingen. Daarbij zal aandacht besteed worden aan de specifieke aanpak die dit vraagt van een professional binnen de jeugdzorg. De theorie zal uitgelegd worden op basis van casuïstiek uit de jeugdzorg.
Meer informatie

Webinar 4 'Veiligheid binnen jeugdzorg'

In dit twee uur durende webinar zal uitleg gegeven worden over wat kindermishandeling is, wat de signalen en de gevolgen zijn. Daarbij zullen de stappen van de meldcode behandeld worden en de verantwoordelijkheid van de professional in de jeugdzorg toegelicht worden.
Meer informatie

Trainingsdag 'Tolken in jeugdzorgsituaties - deel 2’

Deze trainingsdag koppelt de theorie uit de online lezingen 3 en 4 aan de praktijk van de gebarentolk. Aan de hand van de lexiconlijsten die deelnemers hebben gemaakt n.a.v. bovengenoemde online lezingen, wordt relevant gebarenlexicon getraind door een ervaren (dove) TPRS-trainer. (De aanwezige schrijftolken kunnen meedoen met de gebarentaaloefeningen of kiezen voor een vervangende oefening.) Bovendien kunnen de deelnemende gebarentolken hun vragen stellen aan een zeer ervaren jeugdhulpverlener. Ook worden taal- en dovencultuurspecifieke situaties besproken: hoe ga je bijvoorbeeld om met de situatie waarin een doof kind net na een ruzie van zijn ouders naar beneden komt? We staan ook stil bij de verschillende problematieken en het begrip 'destructief recht': wat ligt bij ouders, bij de kinderen, wat is de impact van doofheid, of eventueel licht verstandelijke beperking? Zo biedt deze training bewustwording, inzicht en praktisch houvast voor tolksituaties binnen de jeugdzorg. 
Meer informatie

Inventarisatie van aan te leren lexicon 
[Gebarentolken:] Tijdens alle webinars inventariseer je begrippen en uitdrukkingen die je wil aanleren of trainen in gebarentaal. Maak voor beide trainingsdagen een top 10 van begrippen die je zou willen trainen.

Casuïstiek
[Schrijf- en gebarentolken:] Beschrijf voor beide trainingsdagen een bedachte of meegemaakte situatie waarin je tolkte binnen een jeugdhulpverleningssetting gerelateerd aan de onderwerpen van de webinars. Beschrijf daarbij de gezinssamenstelling, leeftijden, horend of doof? Benoem het doel van het gesprek voor de klant, voor de hulpverlener en ook jouw doel als tolk. Beschrijf een beperkt aantal dilemma’s waar je tegenaan bent gelopen, of zou kunnen lopen. Echter: schrijf deze dilemma’s op in een vraagvorm!

Maximaal 1 A4 per casus. Voor deze opdracht kunt u 0.5 pe-punt registreren.

 

Webinars:

Tosca Schrijver is sinds 2017 werkzaam als jeugdbeschermer (voorheen gezinsvoogd). Vrij snel hierna ook bij het Experticecentrum van de WSG (William Schrikker Groep) als trainer. Ik ervaar mijn werk als zeer uitdagend en leerzaam iedere dag weer.
Voordat zij werkzaam was binnen de jeugdbescherming heeft ze met veel met gezinnen en volwassenen gewerkt met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Tijdens haar stage bij het Thomashuis heeft zij zich ontwikkeld in de LVB gebarentaal omdat er dove cliënten woonden. 'Het communiceren met gebaren heeft mijn werk enorm verrijkt en de gebaren zijn mij altijd bij gebleven. Ik kijk er naar uit om mijn ervaring in de jeugdzorg te delen met ervaren gebarentolken. Ik kan mij voorstellen dat het tolken voor doven die in aanraking komen met jeugdzorg extra moeilijkheden met zich mee brengt (woordkeuze, zinsopbouw etc). Daar zullen we tijdens de training veel aandacht aan besteden. Tot snel bij de webinars!'

Trainers:

Sebastiaan Boogaard is onder meer tolk Nederlandse gebarentaal, intervisor en vertrouwenspersoon. Sebastiaan is werkzaam en opgeleid als psychosociaal therapeut, specialist familieverhoudingen, docent aan hogere- en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie. Werkervaring deed hij binnen de hulpverlening op bij Buro Slachtofferhulp, De Waag, Jeugdzorg, Jeugdbescherming (Gezinsvoogdij) en een instelling voor psychosociale thuiszorg. Tevens heeft hij een praktijk waarin hij therapie geeft, met name gericht op ouder-kind en gezinsrelaties als gevolg van trauma of andere schokkende gebeurtenissen.
NRC Handelsblad: “Sebastiaan heeft oprechte belangstelling in mensen. Bovenal is hij een inspirerend mens. Dankzij zijn enthousiaste no nonsens aanpak weet Sebastiaan mensen in beweging te krijgen. Hij begeleidt je op een prettige manier bij het ontwikkelen van effectief gedrag, zodat je je optimaal in je omgeving kunt ontplooien".
Sebastiaan: “Ik hou van openheid en interactie, en vind het erg belangrijk dat iedereen in z’n waarde wordt gelaten. Met elkaar creëren we een veilige setting waarin plezier in het werk en leren centraal staat”

Iris Wijnen is docent Nederlands Gebarentaal en ervaringsdeskundige. Naast haar werkzaamheden als zelfstandige schrijft ze graag blogs over haar leven als dove vrouw in de samenleving. Ze heeft zichzelf ontwikkeld tot trainer TPRS (= een didactische taalleermethode: Teaching Proficiency through Reading and Storytelling) en samen met een collega een eigen lespakket: ‘Het hele verhaal in gebarentaal’ geschreven voor docenten gebarentaal.

Voordat Iris de opleiding tot docent NGT ging doen was ze werkzaam in de jeugdhulpverlening als Pedagogisch Groepsbegeleider in de dagbehandeling voor dove kinderen. Hier heeft ze drie jaar met plezier gewerkt. Iris: “Met de opleidingen SPH en docent NGT is deze training voor mij een leuke koppeling waarin ik mijn ervaringen op beide vlakken kan verenigen en delen met iedereen die aan de training meedoet”.

Ervaringsdeskundigen:

Carla Vogelaar is momenteel al 10 jaar werkzaam bij GGMD voor Doven en Slechthorenden als opvoedtrainer. Zij komt dus bij gezinnen thuis waarvan of ouder(s) of kind(eren) een auditief beperking hebben en tegen de opvoeding aan lopen. Vaak omdat ouders zelf om ondersteuning vragen, soms via collega’s of instanties.
Carla: ‘’Ik  hou van de softe kant (zorg en welzijn). De overstap naar de doelgroep doven heb ik bewust gemaakt. Ik was moe van elke keer aanpassen aan de horenden. Ik vond dat ik meer in mijn mars had dan dat ik kon laten zien. Dankzij een vriend die bij GGMD werkte kon ik solliciteren op een vacature. Tot op heden absoluut geen spijt van. Ik kon zelfs een opleiding in mijn vrije tijd op HBO niveau aan. Wat ik ook heel belangrijk vind, vooral bij kwetsbare gezinnen, is dat ze hulp kunnen krijgen waarbij de communicatie op hun niveau "gebaart" wordt. Zelfs nu nog wordt er gedacht dat als je niet goed Nederlands kan spreken of schrijven dat je niet in staat bent om kinderen op te voeden volgens de normen van de horende maatschappij.’’

Lambert Weerd heeft ongeveer 15 jaar geleden de HBO opleiding SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) afgerond. Sinds die tijd werkt hij met veel passie in de jeugdhulpverlening. Hij heeft gewerkt met uithuisgeplaatste kinderen en jongeren op een behandelgroep. Ik heb jong volwassenen begeleid van detentie naar de vrijheid. Het doel van deze trajecten was het voorkomen van (nieuwe) politiecontacten. Inmiddels werkt hij een aantal jaren als MDFT therapeut. MDFT staat voor: Multi Dimensionele Familie Therapie. Een traject voor jongeren (12 plus) en hun gezin waarbij het voorkomen van uithuisplaatsing een belangrijk doel is. 
Lambert: ‘’In een 2-jarige opleiding leerde ik de methode MDFT toe te passen waarbij ik (nu nog) steeds ontdek dat ik niet uitgeleerd ben. In het contact met de ander neem ik mezelf mee en dat vraagt continue zelfreflectie. Een 'MDFT'- gezin ervaart op verschillende terreinen knelpunten en moeilijkheden. In een intensief traject werk ik met de diverse gezinsleden aan het verbeteren van de communicatie en de (uiteenlopende) zorgen. Ik vind het belangrijk om te werken vanuit de relatie; de neuzen dezelfde kant op. Een belangrijke grondhouding vind ik nieuwsgierigheid: wat is het verhaal van de ander? Geen oordeel hebben. Vragen stellen. Niet met 'makkelijke' oplossingen komen. Ik word enthousiast als gezinsleden nieuwe (positieve) ervaringen opdoen in het contact met elkaar. Die momenten maken mijn werk dankbaar werk!’’

 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie, Linguïstisch en tekstueel, Vertaalvaardigheid
Contacturen
20,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
0,50
Totaal
20,50
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
25602
Categorie
 
Attitude
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

 

WEBINARS

Tijdstip: 29/10, 5/11, 19/11 en 26/11 van 20.00-22.00 uur  (time converter)

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én RTGS-punten is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  

TRAININGSDAGEN (max. 12 deelnemers)

Dagprogramma op 13/11 en  4/12:

09:00 uur          Aankomst, koffie en thee
09:30 uur          Start van de training 
11:00 uur          Pauze
11:15 uur          Vervolg training 
12:45 uur          Lunchpauze
13:30 uur          Vervolg van de training 
15:30 uur          Pauze
15:45 uur          Vervolg van de training 
17:30 uur          Einde

Locatie:
KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

 

 

725,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
29-10-2019
Locatie:
Nijkerk
Lestype:
Combinatie
Lestijd:
Hele dag