Tolken bij kinderpardon- en gezinsherenigingsprocedures

In dit webinar wordt ingegaan op kinderpardon- en gezinsherenigingsprocedures. In de praktijk is gebleken dat er bij tolken onduidelijkheid bestaat over dit type procedures. Daardoor kan het lastig zijn om daarbij als tolk op te treden. Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de belangrijkste juridische criteria, veelvoorkomende casusposities en de rol van de tolk. 

Het kinderpardon is een ge­ne­raal par­don voor jeug­di­ge im­mi­gran­ten aan wie eer­der een ver­blijfs­ver­gun­ning is ge­wei­gerd, maar die niet­te­min al ge­rui­me tijd in het land ver­blij­ven. Het op­nieuw bij el­kaar bren­gen van de le­den van een ge­zin die door om­stan­dig­he­den (voor­al mi­gra­tie) van el­kaar ge­schei­den wa­ren, wordt bedoeld met gezinshereniging.

Dit webinar is opgezet vanuit de gedachte dat er in de tolkpraktijk behoefte bestaat aan meer kennis over kinderpardon- en gezinsherenigingsprocedures.

Gebleken is dat tolken, vanwege gebrek aan kennis en ervaring, problemen ervaren bij het tolken rondom dergelijke procedures. Tijdens dit webinar komen de belangrijkste begrippen en criteria in kinderpardon- en gezinsherenigingsprocedures aan bod; de spreker gaat in op belangrijke problemen die in de praktijk voorkomen en bespreekt daarbij ook de rol van de tolk. Doordat deelnemers hierover worden geïnformeerd, ontwikkelen deelnemers hun vaardigheden voor het tolken in kinderpardon- en gezinsherenigingsprocedures.

Het doel is om de tolk vaardigheden aan te leren om de relevante criteria en problemen voor het voetlicht te brengen. Door beter inzicht te hebben in de inhoud van de procedures en de problemen die daarbij spelen, krijgt de tolk meerwaarde. De tolk is dan immers beter in staat te begrijpen waar het in dit soort procedures om gaat en kan dit vervolgens correct vertalen.

Leerdoelen:

Kennis verschaffen over de inhoud en problemen die spelen bij kinderpardon- en gezinsherenigingsprocedures, zodat tolken bij dit soort procedures sneller begrijpen waar het om gaat en zodoende snel en correct kunnen tolken.
 

Mr. Jorg Werner is advocaat bij Hagg en Van Koesveld Advocaten in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in regulier migratierecht, met name in gezinsmigratiezaken. Voordat Werner advocaat werd werkte hij als migratierechtjurist bij kinderrechtenorganisatie Defence for Children. In die hoedanigheid heeft hij zich veel beziggehouden met de positie van in Nederland gewortelde kinderen en het kinderpardon. Naast zijn rol als advocaat doceert Werner bij OSR juridische opleidingen en publiceert hij regelmatig in juridische vaktijdschriften.

Contacturen

2

Competentie

Tolkcompetentie

Voorbereiding

-

Totaal te registreren pe-punten

2


 Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op op 28 maart 2019 van 20:00-22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

 

NIEUW!

57,50 (excl. 21% BTW)
Datum:
28-03-2019
Locatie:
Online
Lestype:
Live webinar
Lestijd:
Avond