Webinarserie 'Mensenhandel vanuit het perspectief van politie, slachtoffer en advocatuur'

Tolken bij een gesprek over mensenhandel is een uitdaging voor iedere tolk. Mensenhandel is een veelzijdige problematiek en behoeft extra aandacht om ervoor te zorgen dat zowel het slachtoffer als de andere partij de juiste informatie tot zich krijgt.

Om tolken te ondersteunen in de omgang met deze problematiek heeft KTV samen met CoMensha, een rechercheur en een gespecialiseerde advocaat deze driedelige webinarserie ontwikkeld.

Inleiding

Tolken worden bij onderzoeken naar mensenhandel / mensensmokkel op verschillende momenten in het ingezet: bij opsporingsonderzoek, bij slachtofferhulp, bij juridische dienstverlening en procedures. Om de klant optimaal van dienst te kunnen zijn is het van belang dat de tolken de elementen van wetsartikelen bij het vertalen of tolken op de juiste manier herkent en interpreteert, gepast jargon kent in de vreemde taal en inzicht heeft in wat hem/haar te wachten staat binnen dit werkveld.

Tijdens deze webinarserie wordt mensenhandel vanuit verschillende perspectief bekeken en uitgediept: vanuit het perspectief van politie die daders tracht op te sporen, vanuit het perspectief van Comensha die slachtoffers hulp aanbiedt en vanuit het perspectief van de advocatuur die juridische dienstverlening aanbiedt aan slachtoffers van mensenhandel.

Relevantie van het programma voor tolken:

 • juridische context rondom mensenhandel kennen;
 • juist interpreteren van signalen mensenhandel/mensensmokkel tijdens het tolken;
 • een goede perceptie en kennis van de wettelijke en procedurele kaders in ‘mensenhandelwereld’ opdoen;
 • een duidelijk beeld hebben van hoe signalering van mensenhandel en mensensmokkel plaatsvindt;

Programma

De serie bestaat uit drie webinars

Webinar 1

maandag 16 november 2020

Webinar 2

maandag 23 november 2020

Webinar 3

maandag 30 november 2020

 
Webinar 1 - Mensenhandel vanuit opsporingsperspectief

Globale inhoud en opbouw.

Wat is mensenhandel:

 • Verschillen en overeenkomsten mensenhandel / mensensmokkel
 • Verschijningsvormen mensenhandel (uitbuitingsvormen)
 • Dwangmiddelen
 • Prostitutie in Nederland vergund en onvergund.

Hoe herken ik mensenhandel;

 • Verschillende signalen en indicatoren
 • Belang van signaleren
 • Stapelen van signalen en indicatoren
 • Ketenaanpak
 • Bestrijding van mensenhandel in Nederland

 Leerdoelen:

 • Weten wat mensenhandel is en de diverse verschijningsvormen van mensenhandel onderkennen
 • Het onderkennen van signalen mensenhandel en bewust zijn van het belang van het onderkennen van signalen
 • Weten hoe mensenhandel in Nederland wordt aangepakt en hoe de verschillende partners (ketenaanpak) daarin hun rol en verantwoordelijkheden hebben.

 
Webinar 2  - Mensenhandel vanuit het slachtofferperspectief 

Globale inhoud:

Wat zijn de achtergronden van slachtoffers? En waar heb je als slachtoffer van mensenhandel in Nederland recht op?

Opbouw van het webinar:

Uitleg mensenhandel vanuit slachtofferperspectief. Welke rechten en plichten hebben slachtoffers van mensenhandel in Nederland? Welke voorzieningen zijn er, hoe verloopt de samenwerking tussen zorg en politie. Aan de hand van een casus zullen we alles doorlopen.

Leerdoelen:

Doel is dat de tolken:

 • Basiskennis hebben van de rechten en plichten van slachtoffers van mensenhandel in Nederland
 • Basiskennis hebben van de samenwerking tussen politie en zorg
 • Bekend zijn met de verhalen en achtergronden van slachtoffers van mensenhandel


Webinar 3 - Mensenhandel vanuit juridisch perspectief

Globale inhoud

Juridische procedures buitenlandse slachtoffers mensenhandel:

 • Verblijfsrecht o.g.v. de Vreemdelingencirculaire (verder 'Vc') B8 en voortgezet verblijf Vc B9.
 • Slachtoffers mensenhandel in de asielprocedure; asielrechtelijke relevantie mensenhandel.
 • Focus wordt gelegd op het verblijfsrechtelijke aspect. Het belang van het doen van een goede aangifte en voorbereiding hierop ook besproken worden.

Opbouw van het webinar

 • Uitleg verblijfsrecht/procedure Vc B8;
 • Uitleg verblijfsrecht/procedure Vc B9;
 • Asielprocedure en mensenhandel; Vc B8 in asielprocedure en mensenhandel als asielgrond.
 • Keuze asielprocedure of Vc B8; welke overwegingen spelen een rol.

De regelgeving wordt duidelijk op een rijtje gezet en zal uitgelegd worden aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook eventuele relevante jurisprudentie worden vermeld.

Leerdoelen:

Doel is dat tolken die ingezet worden voor slachtoffers van mensenhandel, beschikken over:

 • Juridische basiskennis van de relevante regelgeving & vereisten;
 • Kennis hebben van de mogelijk te volgen procedures;
 • Kennis hebben van de overwegingen die een rol spelen bij de beslissing welke procedure te volgen.

Met als uiteindelijk doel dat deze zeer complexe materie duidelijk en begrijpelijk kan worden overgebracht door de tolk aan het slachtoffer.

 

Leesopdracht:

 1. CoMensha jaaroverzicht wordt beschikbaar gesteld via uw KTV-account
 2. Art. 273F Wetboek van strafrecht
 3. Circulaire Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel

Deze documenten bevinden zich in de map 'Cursussen' in uw KTV-account.

Webinar 1
Gert Buist. Hij is inmiddels 36 jaar werkzaam bij de politie in diverse functies, waar van de laatste 16 jaar in het aandachtsveld mensenhandel / mensensmokkel. Huidige functie is beleidsadviseur mensenhandel/mensensmokkel bij de nationale politie.

Webinar 2
Sandra van den Berg van Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha). Werkzaam bij CoMensha sinds 2003 als adviseur aanpak mensenhandel. Bij CoMensha hebben we een helpdesk waar iedereen die vragen heeft over mensenhandel terecht kan. Ook voor het regelen van 1ste opvang en hulp. Daarnaast ben ik naast het bemannen van de helpdesk ook trainer. Ik geef trainingen aan verschillende organisaties en beroepsgroepen, zoals bij het COA maar ook gemeenteambtenaren. Voorlichting wordt gegeven aan een breed publiek zoals op MBO/HBO scholen, lagere scholen, wijkteams, vluchtelingenwerk etc.

Webinar 3
Joëlla (de Jong) Bravo Mougán 
"Momenteel werk ik met veel voldoening als advocaat die gespecialiseerd is in het immigratierecht, het vluchtelingenrecht en de bijstand aan slachtoffers van mensenhandel. Het werken binnen het nationale rechtsgebied biedt de mogelijkheid om praktische juridische expertise in te zetten in het leven van mensen en gebruik te maken van het recht voor wie het bedoeld is: de mensen. 
Naast het uitoefenen van de rechtspraktijk bied ik trainingen aan medewerkers en vrijwilligers die werkzaam zijn op het gebied van hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel."

 

 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
3,00
Totaal
9,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

WEBINARS

Data: 16, 23 en 30 november 2020    |    Tijdstip: 20.00-22.00 uur   (time converter)

Registratie en inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van elk webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat van deelname is het vereist dat u
1) elk livewebinar volledig volgt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinarserie > Evaluatie invullen. Deze vult u ná het laatste webinar in.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

 

"Ik vond de hele webinar serie erg interessant."

"Alle drie de delen waren even zinvol."

"Ik heb met veel interesse en aandacht naar alles geluisterd en veel van geleerd."

Mensenhandel
Datum: 16 nov. 2020
 • PE 9
 • 20:00
 • 175,- (excl. BTW)
 • Online